2018-09-25

Statut uczelni

Tekst jednolity

 

STATUT

 SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

UczelniaSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, zwana w treści „Uczelnią”, działa na podstawie ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. 2012, poz. 572,  z późn. zm.), zwanej w treści „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

1.     Uczelnia posiada osobowość prawną.

2.     Siedzibą Uczelni jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 3

1.     Uczelnia posiada sztandar i godło. Wzór sztandaru i godła określa załącznik do statutu.

2.     Uczelnia może używać nazwy skróconej „Uniwersytet SWPS”.

3.     Uczelnia używa tłumaczeń nazwy na języki obce zgodnie z zarządzeniem rektora.

 

§ 4

W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania oraz wolności badań naukowych.

 

§ 5

1.     Podstawowymi zadaniami Uczelni są:

1)    kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,

2)    prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych
oraz opiniodawczych i eksperckich (w tym działalności diagnostycznej, terapeutycznej i poradniczej),

3)    wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za Państwo Polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,

4)    kształcenie i promowanie kadr naukowych,

5)    upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury narodowej, w tym poprzez gromadzenie
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,

6)    prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,

7)    stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,

8)    działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,

9)    stwarzanie studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
i w badaniach naukowych,

10)prowadzenie działalności oświatowej,

11)[1]świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

2.     Uczelnia wykonując zadania określone w ust. 1 współpracuje w szczególności z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi.

 

§ 6

1.     Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie
oraz studia doktoranckie (III stopnia), studia podyplomowe i kursy dokształcające, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.     Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 7

1.     Uczelnia  może nadawać następujące tytuły i wyróżnienia:

1)    tytuł doktora honoris causa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego,

2)    tytuł „Honorowego Członka Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”,

3)    tytuł „Dobroczyńcy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”,

4)    odznakę „Medal SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”.

2.     Tytuł doktora honoris causa nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego.

3.     Tytuł „Honorowego Członka Senatu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” nadaje się w uznaniu wybitnych osiągnięć w obszarze nauki, edukacji, sztuki, kultury, ekonomii oraz w innych obszarach życia społecznego w uznaniu dokonań na rzecz Uczelni.

4.     Tytuł „Dobroczyńcy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” przyznawany jest osobom niezatrudnionym w Uczelni za znaczący wkład w budowanie pozycji i rozwój Uczelni na scenie narodowej
i międzynarodowej.

5.     Medal SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego nadaje się pracownikom lub współpracownikom Uczelni w uznaniu ich zaangażowania, z okazji jubileuszy i rocznic, w szczególności związanych
z zatrudnieniem na Uczelni oraz w uznaniu innych zasług. 

6.     Senat na wniosek rektora powołuje na okres swojej kadencji Konwent Godności Honorowych, który opiniuje wnioski o nadanie wszystkich tytułów i wyróżnień na zasadach i w trybie określonych w przepisach szczególnych lub zgłasza propozycje nadania tytułu doktora honoris causa. Konwent Godności Honorowych opiniuje także kierowane przez Uczelnie do Prezydenta RP wnioski o odznaczenia państwowe. Przewodniczącym Konwentu Godności Honorowych jest rektor lub osoba przez niego wskazana.

7.     Szczegółowe zasady przyznawania tytułów i wyróżnień określa regulamin, za wyjątkiem zasad przyznawania tytułu doktora honoris causa, które określa statut Uczelni.

8.     Tytuł doktora honoris causa nadaje senat na wniosek podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

9.     Z propozycją nadania tytułu doktora honoris causa do podstawowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 8, może wystąpić samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni oraz założyciel.

10.Przed przedstawieniem kandydata na doktora honoris causa podstawowej jednostce organizacyjnej,
o której mowa w ust. 8, wymagane jest uzyskanie akceptacji rektora, wydanej po zapoznaniu się z opinią Konwentu Godności Honorowych.

11.Rada podstawowej jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 8,po wstępnym zapoznaniu
się z kandydaturą, podejmuje uchwałę o powołaniu dwóch recenzentów. Po zapoznaniu się z recenzjami podejmuje:

1)    większością 3/5 głosów uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa oraz

2)    zwykłą większością głosów uchwałę w sprawie powołania kandydata do wygłoszenia laudacji.

12.Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa większością 3/5 głosów.

 

Rozdział 2

Założyciel

 

§ 8

1.     Założycielem Uczelni jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI"Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291897. W razie likwidacji założyciela jego funkcje przejmują wspólnicy w proporcji do posiadanych udziałów w dotychczasowej spółce.

2.     Do kompetencji założyciela należy:

1)    nadawanie Uczelni statutu i dokonywanie w nim zmian,

2)    zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Uczelni i sprawowanie nadzoru nad jej funkcjonowaniem,

3)    ocena realizacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni,

4)    podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia funduszu rozwoju Uczelni,

5)    podejmowanie decyzji w sprawie zasad podziału wypracowanych środków finansowych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi szkół wyższych,

6)    zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora Uczelni oraz udzielanie absolutorium rektorowi Uczelni,

7)    [2]monitorowanie realizacji uzgodnionych celów rady uczelni,

8)    [3]wykonywanie innych uprawnień wynikających z niniejszego statutu.

3.     Założyciel może powołać radę powierniczą, która jest organem stanowiącym w zakresie kompetencji przekazanych jej w niniejszym statucie.

 

Rozdział 3

Organizacja Uczelni

 

§ 9

1.     Jednostkami organizacyjnymi Uczelni są:

1)    filie,

2)    wydziały lub instytuty,

3)    ogólnouczelniane jednostki organizacyjne,

4)    międzyuczelniane jednostki organizacyjne.

2.     Jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 tworzy, przekształca i likwiduje rektor. Decyzje dotyczące jednostek określonych w ust. 1 pkt 1-2 wymagają  zasięgnięcia opinii senatu Uczelni.

3.     Wniosek o utworzenie jednostki organizacyjnej Uczelni wymaga wskazania potrzeby, zakresu działania
i zapewnienia warunków materialnych działania jednostki oraz przedstawienia projektu jej regulaminu.

4.     Decyzja o utworzeniu jednostki organizacyjnej określa jej nazwę, zakres działania oraz regulamin jednostki organizacyjnej.

5.     Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do przekształcania jednostki organizacyjnej Uczelni.

 

§ 10

1.     Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział lub instytut.

2.     Przepisy statutu odnoszące się do wydziału oraz do dziekana stosuje się odpowiednio do instytutu
oraz dyrektora instytutu, jeżeli instytut jest powołany jako podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni.

 

§ 11

1.     Do zadań podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni należy:

1)    prowadzenie jednego lub więcej kierunków studiów,

2)    organizowanie i koordynowanie pracy badawczej w ramach dziedziny lub dyscypliny naukowej.

2.     Regulamin podstawowej jednostki organizacyjnej nadaje rektor.

 

§ 12

1.     Jednostkami organizacyjnymi wydziału są: instytuty, katedry, zakłady, studia, centra badawcze, centra dydaktyczno-badawcze, zespoły badawcze lub dydaktyczne.

2.     Jednostki, o których mowa w ust. 1 tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek dziekana złożony
po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Przed powołaniem instytutu rektor zasięga opinii senatu.

3.     Warunkiem utworzenia instytutu jest zatrudnienie co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uczelnia
jest podstawowym miejscem pracy.

4.     Warunkiem utworzenia katedry jest zatrudnienie co najmniej dwóch nauczycieli akademickich,
w tym co najmniej jednego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

5.     Jeżeli liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie będzie w ciągu dwóch lat akademickich niższa, niż określona w ust. 3, to instytut, z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego,
ulega przekształceniu w katedrę lub ulega likwidacji.

6.     Jeżeli liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w katedrze będzie w ciągu dwóch lat niższa
niż określona w ust. 4, to katedra, z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, ulega przekształceniu
w zakład lub ulega likwidacji.

7.     Zakład oraz studium mogą być utworzone, gdy zatrudniona w nich będzie w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. W przypadku, gdy jednostki te nie będą spełniały warunku zatrudnienia, określonej liczby osób ulegają likwidacji.

8.     Centra badawcze oraz centra dydaktyczno-badawcze mogą być utworzone, gdy zatrudniona w nich będzie co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora.

 

§ 13

1.     Kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 12 ust. 1 powołuje i odwołuje rektor.

2.     Przed powołaniem i odwołaniem dyrektora instytutu rektor zasięga opinii senatu.

 

§ 14

1.     [4]Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3), tworzy się w celu:

1)    wykonywania na rzecz jednostek prowadzących studia usługowej działalności dydaktycznej,

2)    prowadzenia badań naukowych lub określonego zadania badawczego,

3)    prowadzenia działalności o charakterze ogólnouczelnianym na rzecz całej społeczności akademickiej.

2.     Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne podlegają rektorowi i działają na podstawie regulaminu nadawanego przez rektora.

 

§ 15

1.     W Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka główna, biblioteki wydziałów lub filii, czytelnie oraz archiwum.

2.     Zadaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni jest gromadzenie, opracowanie, udostępnienie zbiorów bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej, niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych.

3.     [5]Prawo korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, absolwenci i pracownicy Uczelni.

4.     [6]W ramach posiadanych możliwości i w zakresie niekolidującym z wykorzystywaniem zbiorów przez osoby,
o których mowa w ust. 3, z biblioteki głównej, bibliotek wydziałów lub filii oraz czytelni mogą korzystać osoby niebędące studentami, doktorantami, słuchaczami studiów podyplomowych, absolwentami
lub pracownikami, po udostępnieniu danych osobowych, o których mowa w ust. 5.

5.     W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelnia może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz numer legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numer telefonu i e-mail.

 

§ 16

1.     Rada biblioteczna jest organem opiniodawczym rektora w sprawach jednolitego systemu bibliotecznego Uczelni, którego podstawę tworzy biblioteka główna Uczelni.

2.     Do kompetencji rady bibliotecznej należy:

1)    opiniowanie kierunków i zasad działalności systemu bibliotecznego stosownie do potrzeb Uczelni
w zakresie działalności dydaktycznej, badawczej i usługowej,

2)    rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki głównej z realizacji zadań naukowych, dydaktycznych i usługowych bibliotek,

3)    opiniowanie wniosków dotyczących struktury organizacyjnej systemu bibliotecznego,

4)    opiniowanie kandydatów na dyrektora biblioteki głównej,

5)    występowanie do rektora Uczelni z wnioskiem o odwołanie dyrektora biblioteki głównej.

3.     W skład rady bibliotecznej wchodzą:

1)    po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów Uczelni powoływanych przez rektora spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, wskazanych
przez dziekana,

2)    jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego,

3)    dyrektor biblioteki głównej oraz kierownicy bibliotek wydziałowych.

4.     Przewodniczącego rady bibliotecznej powołuje i odwołuje rektor. Przewodniczący powoływany jest spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

5.     Tryb pracy rady bibliotecznej określa regulamin przyjmowany przez radę.

 

§ 17

Organizację oraz zasady działania administracji Uczelni określa regulamin organizacyjny Uczelni nadawany
przez rektora, w uzgodnieniu z założycielem.

 

Rozdział 4

Organy Uczelni

 

§ 18

1.     Organami kolegialnymi są:

1)    senat,

2)    rada powiernicza,

3)    rada wydziału.

2.     Organami jednoosobowymi są:

1)    rektor,

2)    prorektorzy do spraw filii lub kierownicy filii,

3)    [7]dyrektor generalny pełniący funkcję kanclerza,

4)    [8]dziekani oraz dyrektorzy instytutów powołanych jako podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni.

 

§ 19

Do kompetencji senatu należą kompetencje wynikające z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z wyłączeniem kompetencji określonych w § 22 oraz dodatkowo:

1.     Proponowanie głównych kierunków działalności Uczelni.

2.     Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia wydziału, filii, zamiejscowej jednostki organizacyjnej
oraz w sprawie utworzenia kierunku studiów.

3.     Uchwalanie wytycznych co do planów i programów kształcenia, oraz planów i programów studiów doktoranckich.

4.     Nadawanie tytułu doktora honoris causa.

5.     Wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni w sprawach przedłożonych przez rektora,
rady wydziałów albo członków senatu.

6.     Powoływanie komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów Uczelni.

7.     Senat może w drodze uchwały przekazać określone kompetencje rektorowi.

 

§ 20

1.     W skład senatu wchodzą:

1)    rektor jako przewodniczący,

2)    prorektorzy,

3)    dziekani,

4)    dyrektor generalny,

5)    wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uczelnia
jest podstawowym miejscem pracy, po jednym na każdych dwudziestu zatrudnionych na tym stanowisku pracowników, nie mniej niż jeden z wydziału,

6)    wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, po jednym na każdych dwudziestu zatrudnionych na tym stanowisku pracowników, nie mniej niż jeden z wydziału,

7)    wybrany przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

8)    wybrani przedstawiciele studentów Uczelni, na zasadach wskazanych w regulaminie samorządu studenckiego,

9)    wybrani przedstawiciele doktorantów, po jednym z każdego wydziału lub na zasadach wskazanych
w regulaminie samorządu doktorantów, w zależności od tego, która zasada da większą liczbę przedstawicieli.

2.     Udział przedstawicieli studentów i doktorantów w senacie Uczelni nie może być mniejszy
niż 20%, ani większy niż 25%.

3.     W posiedzeniach senatu biorą udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez rektora.

 

§ 21

1.     Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor nie rzadziej niż raz w semestrze.

2.     Nadzwyczajne posiedzenia senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 składu senatu. Wniosek powinien określać przedmiot nadzwyczajnego posiedzenia. Posiedzenie powinno
być zwołane w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia wniosku.

3.     Komisją stałą senatu jest komisja ds. etyki badań empirycznych z udziałem ludzi jako osób badanych.

4.     Senat może także powołać stałe lub doraźne komisje, określając ich skład i zakres działania.

5.     Tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy senatu określa załącznik do statutu.

 

§ 22

Do kompetencji rady powierniczej należy:

1.     Uchwalanie strategii rozwoju Uczelni. Uchwała może określić środki na wdrażanie tej strategii,
w tym pochodzące z funduszu rozwoju Uczelni.

2.     Zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni.

3.     Doradzanie w zakresie:

1)    realizacji strategii Uczelni,

2)    wdrażania systemu oceny jakości procesu dydaktycznego oraz dostosowywania programów kształcenia do wymagań rynku pracy,

3)    kierunku prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i innowacji, z uwzględnieniem potrzeb otoczenia Uczelni, w tym biznesu,

4)    rozwoju lokalnych i międzynarodowych kontaktów naukowych, dydaktycznych oraz kształtowania relacji ze środowiskiem akademickim i innymi partnerami Uczelni.

4.     Rada może także występować oraz przedkładać propozycje lub doradzać w innych sprawach,
z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski kierowane do niej przez organy Uczelni.

5.     Przewodniczącego i członków rady powierniczej powołuje i odwołuje założyciel w porozumieniu z rektorem.

6.     Skład i zasady działania rady powierniczej określa regulamin zatwierdzony przez rektora i założyciela.

 

§ 23

1.     Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:

1)    ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału i uchwalanie strategii wydziału zgodnej
ze strategią Uczelni,

2)    uchwalanie, po zasięgnięciu opinii organu uchwałodawczego samorządu studenckiego zgodnie
z wytycznymi senatu, programów kształcenia i planów studiów na wydziale,

3)    uchwalanie, po zasięgnięciu opinii organu uchwałodawczego samorządu doktorantów,
zgodnie z wytycznymi senatu, planów i programów studiów doktoranckich,

4)    podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w statucie, niezastrzeżonych dla innych organów,

5)    opracowywanie projektów doskonalenia procesu dydaktycznego.

2.     Tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy  rady wydziału określa załącznik do statutu.    

3.     Senat uchyla uchwałę rady wydziału sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.

 

§ 24

1.     W skład rady wydziału wchodzą:

1)    dziekan jako przewodniczący,

2)    prodziekani,

3)    dyrektorzy instytutów wydziałowych,

4)    kierownicy pozostałych jednostek wydziałowych,

5)    nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy,

6)    wybrany przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale,

7)    wybrany przedstawiciel pracowników Uczelni zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi,

8)    wybrani przedstawiciele studentów wydziału, 

9)    wybrani przedstawiciele doktorantów wydziału.

2.     Udział przedstawicieli studentów (lub studentów i doktorantów łącznie, gdy wydział prowadzi studia doktoranckie) w radzie wydziału nie może być mniejszy niż 20% ani większy niż 25% składu rady wydziału. Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów określają regulaminy samorządu studentów
i doktorantów.

3.     W posiedzeniach rady wydziału mogą brać udział, z głosem doradczym, inne osoby zaproszone
przez dziekana.

4.     Do głosowania w sprawach dotyczących postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego uprawnieni są członkowie rady posiadający tytuł profesora, stopnień doktora habilitowanego oraz osoby,
które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.

 

§ 241

1.     Do kompetencji rady instytutu, będącego jednostką organizacyjną wydziału, należy w szczególności:

1)    ustalanie ogólnych kierunków działalności instytutu i uchwalanie strategii instytutu zgodnej
ze strategią Uczelni,

2)    uchwalanie, po zasięgnięciu opinii organu uchwałodawczego samorządu studenckiego zgodnie
z wytycznymi senatu, programów kształcenia i planów studiów w instytucie,

3)    uchwalanie, po zasięgnięciu opinii organu uchwałodawczego samorządu doktorantów,
zgodnie z wytycznymi Senatu, programów kształcenia i planów studiów doktoranckich,  

4)    opracowanie projektów doskonalenia procesu dydaktycznego.

2.     Tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy  rady instytutu, będącego jednostką organizacyjną wydziału, 
określa regulamin rady instytutu.    

3.     Senat uchyla uchwałę rady instytutu, będącego jednostką organizacyjną wydziału, sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni.

 

§ 242

1.     Rektor może powołać radę, jako organ kolegialny instytutu, będącego jednostką organizacyjną wydziału. 

2.     W skład rady instytutu, będącego jednostką organizacyjną wydziału, wchodzą:

1)    dyrektor instytutu jako przewodniczący,

2)    nauczyciele akademiccy zatrudnieni w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy,

3)    wybrany przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie,

4)    wybrany przedstawiciel pracowników Uczelni zatrudnionych w instytucie niebędących nauczycielami akademickimi,

5)    wybrani przedstawiciele studentów instytutu, 

6)    wybrani przedstawiciele doktorantów instytutu.

3.     Udział przedstawicieli studentów (lub studentów i doktorantów łącznie, gdy wydział prowadzi studia doktoranckie) w radzie instytutu nie może być mniejszy niż 20% ani większy niż 25% składu rady instytutu. Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów określają regulaminy samorządu studentów
i doktorantów.

4.     W posiedzeniach rady instytutu, będącego jednostką organizacyjną wydziału, mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez dyrektora instytutu.

5.     Do głosowania w sprawach dotyczących postępowań o nadanie stopnia lub tytułu naukowego uprawnieni są członkowie rady posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.

6.     Do rady instytutu, będącego jednostką organizacyjną wydziału, stosuje się odpowiednio przepisy
§ 25 ust. 4, § 26, § 28, § 29.

 

§ 25

1.     Wybory do senatu organizuje i przeprowadza uczelniana komisja wyborcza, którą powołuje senat.

2.     Senat podejmuje uchwałę o zarządzeniu wyborów i powołuje komisję składającą się z co najmniej trzech osób. Komisja działa do czasu powołania nowej komisji.

3.     Komisja opracowuje regulamin wyborów, który zatwierdza rektor.

4.     Wybory do rad wydziału organizuje i przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza, którą  powołuje odpowiednia rada wydziału. Ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 26

Wybory przeprowadza się według następujących zasad:

1.     Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni,
jako podstawowym miejscu pracy oraz pracownikom, niebędącymi nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu.

2.     Każdy wyborca, o którym mowa w ust. 1, ma prawo do zgłaszania kandydatów.

3.     Czas i miejsce wyborów oraz wykaz kandydatów do poszczególnych organów komisja podaje do wiadomości nie później niż na 14 dni przed terminem wyborów poprzez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Uczelni
oraz w innych formach zapewniających dotarcie do tych informacji.

4.     Głosowanie jest tajne i odbywa się kartami do głosowania, zawierającymi wykaz kandydatów w układzie alfabetycznym.

5.     Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów.

6.     Protokół z przebiegu wyborów komisja podaje do wiadomości pracowników Uczelni.

 

§ 27

Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w senacie określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.

 

§ 28

1.     Mandat członka senatu bądź rady wydziału wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1)    rezygnacji (z dniem doręczenia Uczelni rezygnacji),

2)    śmierci,

3)    odwołania ze stanowiska, które zgodnie ze statutem powoduje członkostwo w senacie,

4)    w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę (z dniem doręczenia wypowiedzenia),

5)    prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności bądź utraty praw publicznych lub prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

2.     W przypadku wygaśnięcia mandatu, komisja wskazuje osobę, która w wyborach uzyskała w kolejności największą liczbę głosów.

 

§ 29

Kadencja wszystkich organów kolegialnych Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 września w roku wyborów, a kończy z dniem 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.

 

 

 

§ 30

1.     Rektor:

1)    [9]sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni,

2)    kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz,

3)    jest przełożonym wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów Uczelni.

2.     [10]Rektorowi przysługują kompetencje wynikające z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, oraz rektor:

1)    podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni nie zastrzeżone dla innych organów,
w tym w zakresie ustalania zmian kierunku merytorycznej działalności Uczelni,

2)    tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane w statucie,

3)    opracowuje i realizuje zatwierdzoną strategię rozwoju Uczelni,

4)    zapewnia realizację przepisów statutu Uczelni oraz uchwał senatu,

5)    nadaje regulaminy wewnętrzne Uczelni: organizacyjny, pracy, wynagradzania, regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji oraz regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, i inne wewnętrzne akty regulujące funkcjonowanie Uczelni,

6)    tworzy i likwiduje centra naukowe,

7)    zawiesza wykonanie uchwał senatu niezgodnych z przepisami ustawowymi, statutu lub regulaminu studiów  albo naruszających ważny interes Uczelni,

8)    zwołuje i przewodniczy posiedzeniom senatu,

9)    określa zakres zadań i obowiązków prorektorów oraz innych stanowisk kierowniczych w Uczelni,

10)prowadzi politykę zatrudnienia zapewniającą właściwą obsadę poszczególnych stanowisk i właściwą realizację funkcji przypisanych nauczycielom akademickim,

11)określa wytyczne, co do formalnego układu programów kształcenia i planów studiów,

12)przedstawia senatowi kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych.

3.     Rektora powołuje na czas nieokreślony założyciel, po zasięgnięciu opinii senatu.

4.     Założyciel odwołuje rektora w następujących przypadkach:

1)    zrzeczenia się funkcji,

2)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

3)    pozbawienia praw publicznych,

4)    utraty zdolności do czynności prawnych,

5)    działania na szkodę Uczelni lub naruszenia postanowień niniejszego statutu,

6)    rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę zawartej pomiędzy rektorem a Uczelnią,

7)    nieuzyskania przez rektora absolutorium,

8)    innego, niż określone powyżej w pkt 5, naruszenia obowiązków względem Uczelni.

 

§ 301 [11]

1.     Dyrektor generalny sprawuje nadzór nad mieniem, finansami i administracją Uczelni, a w szczególności:

1)    podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni w zakresie zwykłego zarządu, a w sprawach dotyczących mienia i gospodarki Uczelni przekraczających zakres zwykłego zarządu w uzgodnieniu
z założycielem,

2)    przygotowuje i przedstawia radzie powierniczej do zatwierdzenia plan rzeczowo-finansowy
oraz realizuje ten plan,

3)    przygotowuje i przedstawia senatowi do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe,

4)    określa szczegółowe zasady pobierania i wysokości opłat wnoszonych przez studentów,
osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uczelni oraz uczestników innych form kształcenia organizowanych przez Uczelnię,

5)     w uzgodnieniu z rektorem prowadzi politykę zatrudnienia zapewniającą właściwą obsadę poszczególnych stanowisk i właściwą realizację funkcji przypisanych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi,

6)    nadaje regulaminy centrum transferu technologii oraz innych jednostek powołanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

2.     Dyrektora generalnego powołuje na czas nieokreślony założyciel, po zasięgnięciu opinii rektora i senatu.

3.     Założyciel odwołuje dyrektora generalnego w następujących przypadkach:

1)    zrzeczenia się funkcji,

2)    skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

3)    pozbawienia praw publicznych,

4)    utraty zdolności do czynności prawnych,

5)    działania na szkodę Uczelni lub naruszenia postanowień niniejszego statutu,

6)    rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę zawartej pomiędzy dyrektorem generalnym a Uczelnią,

7)    innego, niż określone powyżej w pkt 5), naruszenia obowiązków względem Uczelni.

 

§ 31

1.     Prorektorów, w liczbie nie większej niż pięciu, powołuje na czas nieokreślony i odwołuje rektor.
Powołanie następuje po zasięgnięciu opinii senatu oraz uzyskaniu zgody założyciela.

2.     Prodziekanów, w liczbie nie większej niż trzech z wydziału, powołuje i odwołuje rektor w uzgodnieniu
z dziekanem.

 

§ 32

1.     Rektor powołuje kolegium rektorskie, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach należących
do kompetencji rektora.

2.     Skład i zasady działania kolegium rektorskiego określa zarządzenie rektora.

 

§ 321 [12]

1.     Rektor powołuje radę uczelni jako organ koordynujący zarządzanie Uczelnią.

2.     Pracami rady uczelni kieruje rektor.

3.     Skład oraz zasady działania rady uczelni określa zarządzanie rektora, po uzyskaniu zgody założyciela.

 

§ 33

1.     Dziekan kieruje wydziałem, a w szczególności:

1)    reprezentuje wydział na zewnątrz,

2)    podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału nie zastrzeżone dla innych organów Uczelni,

3)    opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uczelni, i przedstawia
do uchwalenia radzie wydziału,

4)    sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,

5)    wypowiada się w sprawach powołania i odwołania kierowników jednostek organizacyjnych znajdujących się w strukturze wydziału,

6)    określa zakres zadań i obowiązków prodziekanów,

7)    dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwa i porządku na wydziale,

8)    wykonuje decyzje rektora, uchwały senatu oraz rady wydziału dotyczące wydziału,

9)    wnioskuje w sprawach zatrudniania nauczycieli akademickich na wydziale.

2.     Dziekana wydziału powołuje na czas nieokreślony rektor po zasięgnięciu opinii senatu i po uzyskaniu zgody założyciela, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dziekana odwołuje rektor.

 

§ 34

Dziekan powołuje kolegium dziekańskie, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach należących
do kompetencji dziekana. W skład kolegium dziekańskiego wchodzą: dziekan, prodziekani,
dyrektorzy instytutów, oraz osoby wskazane przez dziekana.

 

Rozdział 5

Pracownicy Uczelni

 

§ 35

1.     Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi, dyplomowani bibliotekarze, dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej, oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

2.     Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora Uczelni,
jeśli Uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

3.     Nauczycielami akademickimi są:

1)    pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi zatrudnieni na stanowiskach:

a)     profesora zwyczajnego,

b)    profesora nadzwyczajnego,

c)     profesora wizytującego,

d)    adiunkta,

e)    asystenta.

2)    pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:

a)     starszego wykładowcy,

b)    wykładowcy,

c)     lektora,

d)    instruktora.

4.     [13](uchylony)

5.     [14](uchylony)

 

§ 36

1.     Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy.

2.     Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie.

3.     Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, która posiada znaczący dorobek naukowy i dydaktyczny
oraz może się wykazać osiągnięciami w kształceniu młodej kadry dydaktycznej.

4.     Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona
na czas określony osoba niespełniająca wymagań określonych w ustawie, jeżeli ma stopień doktora
oraz znaczne osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej potwierdzone przez radę wydziału,
na którym ma być zatrudniona.

5.     (usunięty)

6.     Na stanowisku starszego wykładowcy można zatrudnić osobę, która:

1)    posiada stopień naukowy doktora, a także osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra,
bądź równorzędny, jeżeli jest cenionym specjalistą z co najmniej dziesięcioletnim stażem pracy,

2)    była zatrudniona jako nauczyciel akademicki i wykazała się umiejętnościami w pracy dydaktycznej.

7.     [15]Na stanowisku wykładowcy można zatrudnić osobę, która:

1)    posiada stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

2)    legitymuje się udokumentowanym dorobkiem naukowym i doświadczeniem dydaktycznym
lub osiągnięciami zawodowymi.

8.     Na stanowisku lektora i instruktora można zatrudnić osobę, która ukończyła studia wyższe odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do lektorów cudzoziemców można odstąpić od warunku ukończenia wyższych studiów na kierunku filologia.

 

§ 37

1.     Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta, osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora, następuje wyłącznie na czas określony i nie może trwać łącznie dłużej niż 8 lat, jeżeli osoba ta uzyskała pozytywną ocenę nauczyciela akademickiego.

2.     Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta, osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego, następuje wyłącznie na czas określony i nie może trwać łącznie dłużej niż 8 lat, jeżeli osoba ta uzyskiwała pozytywną ocenę nauczyciela akademickiego.

3.     [16]Do okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wlicza się przerwy związanej z:

1)    urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim,
urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy,

2)    pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością
do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

 

§ 38

1.     Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje rektor, na wniosek dziekana bądź kierownika odpowiedniej ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, albo z własnej inicjatywy,
po zasięgnięciu opinii dziekana, bądź kierownika odpowiedniej ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.

2.     Nauczyciel akademicki jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę, a osoba posiadająca tytuł naukowy profesora może być zatrudniona także na podstawie mianowania na czas określony lub nieokreślony.

3.     Mianowanie po raz pierwszy w Uczelni następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu.
Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego, za zgodą rektora, ogłasza dziekan lub dyrektor ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.

4.     Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać określenie wymagań stawianych kandydatowi,
wykaz wymaganych dokumentów i termin ich składania oraz termin rozstrzygnięcia konkursu.

5.     Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni lub ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

6.     [17]Komisję konkursową powołuje rektor na wniosek dziekana.

7.     Komisja konkursowa przy wyborze kandydatury na określone stanowisko w szczególności kieruje
się dorobkiem dydaktyczno-naukowym kandydata w dziedzinie lub dyscyplinie naukowej obejmujących swoim zakresem kierunek studiów, którego dotyczy stanowisko.

 

§ 39

1.     Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje z końcem semestru,
to przez koniec semestru rozumie się ostatni dzień lutego lub 30 września.

2.     W związku z przepisami dotyczącymi funkcjonowania systemu emerytalnego przyjmuje się, że rozwiązanie stosunku pracy ze względów emerytalnych przez pracownika Uczelni jest traktowane jako nieprzerwane zatrudnienie, jeśli Uczelnia nawiązuje z pracownikiem kolejną umowę o pracę. Nie ma w takim przypadku wymogu przeprowadzania procedury powierzania funkcji zgodnie z zasadami przyjętymi w Statucie.

 

§ 40

1.     Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

2.     Roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich w Uczelni wynosi:

1)    dla pracowników naukowo-dydaktycznych – od 30 do 360 godzin dydaktycznych,

2)    dla pracowników dydaktycznych – od 120 do 500 godzin dydaktycznych,

3)    dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów
lub równorzędnych – od 240 do 600 godzin dydaktycznych.

3.     Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala dziekan
(kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej).

 

§ 41

1.     Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Uczelni, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań poniżej dolnej granicy określonej w ustawie.

2.     [18]Kryteria obniżania wymiaru zajęć ustala rektor, biorąc pod uwagę w szczególności:

1)    pełnione przez pracownika funkcje w Uczelni,

2)    pełnione funkcje w centralnych organach administracji publicznej oraz w instytucjach edukacji i nauki,

3)    uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, w szczególności Komisji Europejskiej,

4)    powierzone zadania wykraczające poza obowiązki określone w umowie o pracę.

 

§ 42 [19]

Dyrektor generalny nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z pracownikami Uczelni niebędącymi nauczycielami akademickimi, po zasięgnięciu opinii osób pełniących nadzór merytoryczny.

 

§ 43

Czas pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wynosi 40 godzin tygodniowo.

 

§ 44 [20]

Zasady wynagradzania nauczycieli akademickich i pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, określa regulamin wynagradzania, ustalony przez rektora w uzgodnieniu z dyrektorem generalnym.

 

 

 

 

§ 45

1.     [21]Nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może, nie częściej
niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uczelni, otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza Uczelnią.

2.     [22]Nauczyciel akademicki przygotowujący osiągnięcia naukowe mające być podstawą postępowania habilitacyjnego może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym sześciu miesięcy.

3.     Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy
w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

4.     [23]Urlopów, o których mowa w ust.1-3, udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez dziekana wydziału, a w przypadku rozprawy doktorskiej także promotora.

5.     Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych.
Urlopu udziela rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez dziekana.

6.     Udzielając urlopów, o których mowa w ust. 1-5, rektor uwzględnia potrzebę zapewnienia realizacji
zajęć dydaktycznych wynikających z planów studiów i programu kształcenia.

7.     Urlopu dla poratowania zdrowia udziela rektor, na zasadach określonych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

Rozdział 6

Okresowe oceny nauczycieli akademickich

 

§ 46

1.     Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym podlegają okresowej ocenie w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w zależności
od charakteru zatrudnienia lub pełnionych funkcji, w oparciu o postanowienia regulaminu oceny nauczycieli akademickich.

2.     Regulamin oceny nauczycieli akademickich uchwalany jest przez senat.

3.     Regulamin:

a)    zawiera kryteria, tryb i zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich,

b)    uwzględnia możliwość zasięgnięcia opinii ekspertów spoza uczelni w celu dokonania oceny nauczycieli akademickich,

c)     wskazuje zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich przez studentów i doktorantów
w zakresie wypełniania przez nauczycieli akademickich obowiązków dydaktycznych,
po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych, a także sposób wykorzystywania tej oceny,

d)    wskazuje, że ocena nauczycieli akademickich powinna uwzględniać przestrzeganie przez nauczycieli akademickich praw autorskich i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

 

§ 47

1.     Oceny dokonuje się nie rzadziej, niż co dwa lata lub w innym czasie na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony lub rektora.

2.     Jeżeli nauczyciel akademicki zatrudniony jest na czas określony, oceny można dokonać także przed podjęciem decyzji o jego dalszym zatrudnieniu.

 

§ 48

1.     Oceny dokonuje bezpośredni przełożony nauczyciela akademickiego.

2.     Bezpośrednim przełożonym:

a)    dla prorektorów, dziekanów oraz dyrektorów/kierowników ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych jest rektor,

b)    dla pozostałych nauczycieli akademickich jest dziekan lub dyrektor/kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego wskazana.

3.     W przypadku wątpliwości przy wskazaniu bezpośredniego przełożonego nauczyciela akademickiego osobę właściwą do dokonania oceny wyznacza rektor.

 

§ 49

1.     Od oceny okresowej nauczycielowi akademickiemu służy odwołanie do właściwej odwoławczej komisji oceniającej. Od ocen rektora, prorektorom, dziekanom i dyrektorom/kierownikom ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, przysługuje odwołanie do senatu.

2.     Odwołanie wnosi sięw terminie czternastu dni od dnia przedstawienia na piśmie nauczycielowi akademickiemu oceny. O możliwości i terminie wniesienia odwołania należy pouczyć nauczyciela akademickiego.

3.     Odwoławcza komisja oceniająca powinna rozpoznaćodwołanie w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania.

4.     Senat powinien rozpoznaćodwołanie na najbliższym posiedzeniu.

5.     Odwoławcza komisja oceniająca lub senat może utrzymać zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienić
ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego.

6.     Członków do odwoławczych komisji oceniających właściwych dla danego wydziału
lub ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, powołuje rada danego wydziału lub rada danej ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.

7.     Kadencja członków odwoławczych komisji oceniających rozpoczyna się z dniem powołania i kończy
wraz z zakończeniem kadencji rady wydziału lub rady ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.

 

§ 50

(usunięty)

 

Rozdział 7

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

 

§ 51

1.     [24]Wsprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzeka uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich, powołana przez senat.

2.     [25]Senat powołuje uczelnianą komisję dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich w składzie:

1)    po dwóch nauczycieli akademickich z każdego wydziału, przy czym co najmniej jeden z nauczycieli akademickich powinien być zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego,

2)    po jednym studencie z każdego wydziału.

3.     [26]Kandydatów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich, zgłaszają spośród nauczycieli akademickich – rady wydziałów, a spośród studentów – uczelniany organ samorządu studenckiego.

4.     [27]Senat wybiera spośród członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przewodniczącego oraz jego zastępcę. Przewodniczącym i zastępcą może być tylko osoba zatrudniona
na stanowisku profesora zwyczajnego.

5.     [28]Osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych Uczelni mogą być członkami uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich, po upływie czterech lat od zaprzestania pełnienia
tych funkcji.

6.     [29]Kadencja uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich trwa cztery
lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uczelni.

 

Rozdział 8

Studia i studenci

 

§ 52

1.     Organizację i tok studiów oraz prawa i obowiązki studentów określa regulamin studiów, uchwalony przez senat na wniosek rektora.

2.     [30]Wzór umowy, pomiędzy uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia określającej warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość
tych opłat, określa dyrektor generalny w uzgodnieniu z rektorem.  

 

§ 53

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i po złożeniu ślubowania,
którego treść określa załącznik do statutu.

 

§ 54

Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

§ 55

1.     W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna powołane przez senat.

2.     Senat powołuje komisję dyscyplinarną dla studentów w składzie:

1)    po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału,

2)    po jednym studencie z każdego wydziału.

3.     Senat powołuje odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów w składzie:

1)    po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału,

2)    po jednym studencie z każdego wydziału.

4.     Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej dla studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.

5.     Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 2 i 3 zgłaszają spośród nauczycieli akademickich
- rady wydziałów, a spośród studentów - uczelniany organ samorządu studenckiego.

6.     Przewodniczących obu komisji oraz ich zastępców wybiera senat spośród członków komisji będących nauczycielami akademickimi.

7.     Kadencja komisji rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po wyborze organów kolegialnych Uczelni i trwa cztery lata. Kadencja członków komisji będących studentami trwa dwa lata.

 

§ 56

Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się:

1.     Komisję dyscyplinarną dla doktorantów,

2.     Odwoławczą komisję dyscyplinarną dla doktorantów.

 

§ 57

1.     Senat powołuje komisję dyscyplinarną dla doktorantów w składzie:

1)    po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału posiadającego uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich,

2)    po jednym doktorancie z każdego wydziału posiadającego uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich.

2.     Senat powołuje odwoławczą komisję dyscyplinarną dla doktorantów w składzie:

1)    po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału posiadającego uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich,

2)    po jednym doktorancie z każdego wydziału posiadającego uprawnienie do prowadzenia studiów doktoranckich.

 

§ 58

1.     Nie można być jednocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej dla doktorantów i odwoławczej komisji
dla doktorantów.

2.     [31]Kandydatów do komisji, o których mowa w § 57 zgłaszają, spośród nauczycieli akademickich
- rady wydziałów, a spośród doktorantów - organ wskazany w regulaminie samorządu doktorantów Uczelni.

3.     Senat wybiera spośród nauczycieli akademickich - członków komisji, przewodniczących tych komisji
oraz po jednym zastępcy przewodniczącego.

4.     [32]Kadencja komisji rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po wyborze organów Uczelni, pochodzących z wyborów i trwa cztery lata. Kadencja doktorantów - członków komisji - trwa dwa lata.

 

Rozdział 9

Administracja i gospodarka Uczelni

 

§ 59

Przychodami Uczelni są:

1.     Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów, prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

2.     Wpływy z wyodrębnionej działalności gospodarczej.

3.     Darowizny, dotacje, zapisy od osób fizycznych i prawnych, w tym także pochodzenia zagranicznego.

4.     Opłaty za świadczenie usług diagnostycznych, terapeutycznych i poradniczych.

5.     Dotacje z budżetu państwa.

6.     Inne wpływy związane z działalnością statutową.

 

§ 60

1.     Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w § 5 statutu w formie jednostek Uczelni utworzonych w trybie wskazanym
w ust. 2 lub w formie spółki celowej.

2.     Jednostki organizacyjne dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności wydawniczej oraz usługowej w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów naukowych, kursów, przeprowadzania specjalistycznych badań, opinii, porad i ekspertyz, doradztwa
i pomocy psychologicznej, wynajmu sal i prowadzenia usług kserograficznych, tworzy, przekształca
i likwiduje rektor. 

3.     [33]Szczegółowe zasady organizacji działalności jednostek organizacyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin nadawany przez dyrektora generalnego.

4.     [34]Spółkę celową tworzy dyrektor generalny.

5.     [35]Dyrektora Centrum Transferu Technologii i dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości zatrudnia dyrektor generalny po zasięgnięciu opinii Senatu.

 

§ 61

1.     Uczelnia, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego.

2.     [36](uchylony)

3.     W celu realizacji zadań określonych w § 5 statutu rektor, w uzgodnieniu z założycielem, może tworzyć
ze środków wskazanych w art. 104 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym własny fundusz stypendialny
z przeznaczeniem na stypendia dla pracowników, studentów i doktorantów.

4.     Fundusz, o którym mowa w ust. 3 tworzony jest w ciężar kosztów bieżących Uczelni.

5.     Niewykorzystany w trakcie roku obrachunkowego własny fundusz stypendialny przechodzi na rok następny.

6.     Stypendia z własnego funduszu stypendialnego przyznawane są niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 3.

7.     Zasady i tryb przyznawania stypendiów dla pracowników określa rektor.

8.     Zasady i tryb przyznawania stypendiów studentom i doktorantom określa rektor, w uzgodnieniu z organami wykonawczymi samorządu studentów i doktorantów.

 

Rozdział 10

Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń

 

§ 62

1.     Pracownicy Uczelni, doktoranci i studenci mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie Uczelni.
Na zorganizowanie zgromadzenia w Uczelni niezbędna jest zgoda rektora.

2.     Nie wymaga zgody rektora zwołanie i prowadzenie:

1)    zebrań pracowników, studentów i doktorantów organizowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni
w sprawach dydaktycznych, naukowych lub organizacyjnych,

2)    zebrań statutowych samorządu studentów i samorządu doktorantów Uczelni,

3)    zebrań statutowych organizacji studenckich wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 205 ustawy
z dnia 24 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

3.     Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy złożyć rektorowi na piśmie co najmniej
na dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie w krótszym terminie.

4.     Zawiadomienie powinno zawierać:

1)    imiona i nazwiska oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie bądź są odpowiedzialne
za jego przeprowadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia,

2)    dokładne wskazanie miejsca i terminu (datę i godzinę rozpoczęcia) zgromadzenia,

3)    cel bądź program zgromadzenia.

5.     Rektor może uzależnić wyrażenie zgody na zorganizowanie zgromadzenia od dostosowania jego zasięgu oraz środków technicznych, które mają być zastosowane, do możliwości lokalowych, w ten sposób,
aby zgromadzenie nie zakłócało wykonywania zadań Uczelni.

6.     Organizatorzy zgromadzenia mają obowiązek ścisłego współdziałania z rektorem lub jego przedstawicielem delegowanym na zgromadzenie, w czasie organizowania i przebiegu zgromadzenia oraz wykonywania
tych poleceń, które zapewniają niezbędne warunki funkcjonowania Uczelni i zabezpieczają całość
jego majątku.

7.     Przewodniczący zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg zgromadzenia.

8.     Jeżeli przebieg zgromadzenia lub manifestacji wykracza poza cel wskazany lub godzi w dobro Uczelni,
rektor lub przedstawiciel rektora ma prawo je rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym.

 

Rozdział 11

Likwidacja Uczelni

 

§ 63

1.     Likwidacja Uczelni może nastąpić w szczególności z powodu braku możliwości finansowych utrzymania
jej działalności lub braku kandydatów na studia.

2.     Decyzję o likwidacji Uczelni podejmuje założyciel.

3.     Założyciel podejmuje działania w celu umożliwienia studentom dokończenia nauki w innych szkołach wyższych, zawierając stosowne porozumienia z uczelniami publicznymi i niepublicznymi.

4.     Do przeprowadzenia likwidacji, o której mowa w ust. 2, założyciel powołuje likwidatora.

5.     W czasie likwidacji do nazwy „SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny” dodaje się „w likwidacji”.
Nie dotyczy to wydawanych w tym czasie dyplomów i świadectw.

6.     Zadysponowanie składnikami materialnymi i niematerialnymi Uczelni odbywa się zgodnie z art. 27 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. O przeznaczeniu majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli decyduje założyciel.

7.     Likwidator zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zakończeniu likwidacji.

 

Rozdział 12

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 64

Statut wchodzi w życie z dniem wskazanym w decyzji założyciela. 

 


Załącznik nr 1 do Statutu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Wzór sztandaru i godła/loga Uczelni

SZTANDAR

GODŁO /LOGO

 

 

Załącznik nr 2 do Statutu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

 

Ślubowanie dla studentów

"Ślubuję uroczyście, że jako student uczelni SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny będę pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności, odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności akademickiej,
dbać o dobre imię Uczelni i zachowywać postawę godną studenta."

 

Ślubowanie dla doktorantów

"Ślubuję uroczyście, że jako doktorant uczelni SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny będę pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności, odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności akademickiej, dbać o dobre imię Uczelni i zachowywać postawę godną doktoranta."

 

Załącznik nr 3 do Statutu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Zasady działania organów kolegialnych.

1.     Organy kolegialne obradują na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2.     Obradom senatu przewodniczy rektor. W razie nieobecności rektora na posiedzeniu senatu, obradom przewodniczy upoważniony prorektor.

3.     Do przewodniczenia obradom rad wydziałów stosuje się odpowiednio przepis pkt 2.

4.     Zwołanie posiedzenia zwyczajnego organu kolegialnego dokonuje przewodniczący danego organu przez wysłanie pocztą elektroniczną imiennych zawiadomień do wszystkich członków tego organu oraz osób stale biorących udział w jego posiedzeniach z głosem doradczym, określając dokładny termin i miejsce posiedzenia oraz projekt porządku obrad.

5.     Czynności, o których mowa w pkt 4, powinny zostać wykonane nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

6.     Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego obejmuje:

1)    sprawy wynikające z bieżącej pracy organu kolegialnego, zaproponowane przez przewodniczącego,

2)    sprawy określone przez dany organ kolegialny na jego poprzednich posiedzeniach,

3)    sprawy zgłoszone przewodniczącemu organu kolegialnego w pisemnym wniosku złożonym przez
co najmniej 1/5 członków danego organu kolegialnego,

4)    sprawy zgłoszone przewodniczącemu organu kolegialnego w zgodnym wniosku wszystkich przedstawicieli danej grupy pracowniczej lub przedstawicieli studentów.

7.     Wnioski, o których mowa w pkt 6 ppkt 3 i 4, powinny być zgłoszone w formie pisemnej nie później
niż na 10 dni przed terminem posiedzenia.

8.     Organ kolegialny zatwierdza porządek obrad posiedzenia zwyczajnego.

9.     Nieumieszczenie w porządku obrad spraw objętych projektem porządku obrad może nastąpić jedynie
na podstawie głosowania. Organ kolegialny może umieścić w porządku obrad sprawy wniesione przez członków tego organu, a nieobjęte projektem porządku obrad.

10.Do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego stosuje się odpowiednio postanowienia
pkt 4, 5, 6.

11.Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego powinien być złożony na piśmie
do przewodniczącego organu kolegialnego.

12.Porządek obrad i termin nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego określa przewodniczący tego organu. Zwołując nadzwyczajne posiedzenie organu kolegialnego na wniosek członków danego organu, przewodniczący określa porządek obrad zgodnie z treścią wniosku, a termin posiedzenia nie może przypadać później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

13.Uchwały, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 14, są podejmowane w głosowaniu jawnym.

14.W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:

1)    w sprawach personalnych,

2)    na zarządzenie przewodniczącego,

3)    na wniosek członka organu kolegialnego, poparty przez co najmniej 1/5 członków tego organu obecnych na posiedzeniu.

15.Uchwała obejmująca więcej niż jedną decyzję może być głosowana łącznie, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.

16.Do podjęcia uchwały organu kolegialnego konieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do glosowania członków organu kolegialnego, jeżeli przepis szczególny nie wymaga wyższego kworum.

17.Uchwały organ kolegialny podejmuje zwykłą większością głosów, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

18.Uchwały w sprawach wniesionych, nieobjętych porządkiem obrad, mogą być podejmowane jedynie
na zwyczajnych posiedzeniach organów kolegialnych, o ile, co najmniej ½ biorących udział w posiedzeniu członków danego organu kolegialnego wyrazi zgodę na przeprowadzenie głosowania.

19.Ilekroć w statucie jest mowa o podjęciu uchwały bezwzględną większością głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby za jej podjęciem oddano więcej niż ½ głosów członków organu kolegialnego obecnych na posiedzeniu.

20.Z posiedzenia organu kolegialnego sporządzany jest protokół, którego załącznikami są:

1)   uchwały podjęte na danym posiedzeniu,

2)   lista obecności, podpisana przez wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu.

21.Organ kolegialny może powołać komisje stałe i doraźne określając ich zadania i uprawnienia.

22.Komisje stałe uchwalają swój regulamin.

23.W skład komisji mogą wchodzić, poza członkami organów kolegialnych, także inne osoby zatrudnione
w Uczelni, przy czym przewodniczącym jest członek organu kolegialnego.

24.Komisja rozpatruje sprawy skierowane do niej przez organ kolegialny lub jego przewodniczącego.

25.W przypadku rozbieżności zdań stanowisko komisji ustala się przez głosowanie.

26.Przewodniczący komisji przedstawia jej stanowisko organowi kolegialnemu.

27.Każdy członek komisji ma prawo żądać przedstawienia komisji materiałów, dokumentów lub wyjaśnień związanych ze sprawą będącą przedmiotem komisji.

28.Obrady organów kolegialnych są protokołowane.

 

 

 

 

 

 

 

 [1]        § 5 ust. 1 pkt 11) dodany Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 22.10.2015 r., która wchodzi w życie 22.10.2015 r., uczelnui

 

[2]    § 8 ust. 2 pkt 7) zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[3]     § 8 ust. 2 pkt 8) dodany Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. zdnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

 

 

  

[4]        § 14 ust. 1 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. zdnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[5]        § 15 ust. 3 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. zdnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[6]        § 15 ust. 4 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. zdnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

 

[7]     § 18 ust. 2 pkt 3) zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[8]     § 18 ust. 2 pkt 4) dodany Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[9]    § 30 ust. 1 pkt 1) zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[10]      § 30 ust. 2 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[11]    § 301 dodany Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

 

 

[12]    § 321 dodany Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[13]      § 35 ust. 4 uchylony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[14]      § 35 ust. 5 uchylony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

 

[15]      § 36 ust. 7 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[16]    § 37 ust. 3 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[17]     § 38 ust. 6 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

 

[18]    § 41 ust. 2 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[19]      § 42 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[20]    § 44 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[21]   § 45 ust. 1 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[22]     § 45 ust. 2 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[23]    § 45 ust. 4 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[24]   § 51 ust. 1 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[25]   § 51 ust. 2 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[26]     § 51 ust. 3 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[27]   § 51 ust. 4 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[28]    § 51 ust. 5 dodany Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[29]   § 51 ust. 6 dodany Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[30]    § 52 ust. 2 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[31]      § 58 ust. 2 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[32]   § 58 ust. 4 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[33]     § 60 ust. 3 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[34]     § 60 ust. 4 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[35]     § 60 ust. 5 zmieniony Uchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 24.06.2016 r., która wchodzi w życie01.09.2016 r.,

[36]      § 61 ust. 2 uchylonyUchwałą Zarządu "IRE" Sp. z o.o. z dnia 01.10.2014 r., która wchodzi w życie 01.01.2015 r.

Załączniki

  Statut uczelni.pdf 740,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: sztandar.jpg
sztandar.jpg

marcinnader marcinnader
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się